Skip to main content

PAKALPOJUMI

Zināšanās, pieredzē un atbildībā bruģēts ceļš uz rezultātu.

Mūsu pakalpojumu kvalitātes pamatā ir zināšanas, pieredze, atbildība, godīgums un advokātu nepastarpināti tieša sadarbība ar klientu. Sarežģītās lietās strādājam kopā, apvienojot mūsu dažādās pieredzes un kompetences klienta interešu maksimālai aizsardzībai. Mēs cienām savu klientu un viņa laiku, un novērtējam mums ilgtermiņā dāvāto uzticību. Tāpēc mums rūp klientu izvest no juridiskiem labirintiem, piedāvājot skaidru, tālredzīgu skatījumu un saprātīgu, profesionālu, rezultatīvu risinājumu.

Starptautiskā atzinība

PAKALPOJUMI

Komerctiesības un komercdarījumi

⦁ komersantu dibināšana un pastāvīga juridiskā apkalpošana
⦁ līgumu un citu dokumentu sastādīšana
⦁ pārrobežu un vietējo darījumu strukturēšana
⦁ uzņēmumu iegāde un apvienošanās
⦁ investīciju aizsardzība
⦁ komersantu juridiskā un finanšu izpēte
⦁ komercsabiedrību reorganizācija
⦁ komercdarbības projektu juridiskā vadība
⦁ korporatīvi tiesiskās atbilstības nodrošināšana
⦁ konsultācijas darba tiesību jautājumos
⦁ speciālo atļauju saņemšana
⦁ iepirkums un koncesija
⦁ publiskā un privātā partnerība
⦁ tiesiskās aizsardzības process un maksātnespēja
⦁ banku un finanšu lietas
⦁ apdrošināšanas tiesības
⦁ kapitāla tirgi un darījumi ar finanšu instrumentiem
⦁ starptautiskie tirdzniecības darījumi

TIESVEDĪBA UN ŠĶĪRĒJTIESA

⦁ pārstāvība civillietās
⦁ pārstāvība administratīvajās lietās
⦁ pārstāvība Satversmes tiesā
⦁ pārstāvība vietējo un ārvalstu šķīrējtiesu procesos
⦁ starpniecība ārpustiesas strīdu risināšanā
⦁ pārstāvība tiesas nolēmumu izpildes procesos
⦁ pārstāvība Eiropas Cilvēktiesību tiesā
⦁ pārstāvība Eiropas Kopienu tiesā

KONKURENCES TIESĪBAS

⦁ tirgus dalībnieku apvienošanās
⦁ dominējošais stāvoklis
⦁ negodīga konkurence
⦁ franšīzes darījumi
⦁ pārstāvība attiecībās ar Konkurences padomi

ADMINISTRATĪVĀS TIESĪBAS

⦁ konsultācijas un pārstāvība valsts un pašvaldību iestādēs un administratīvajās tiesās visu veidu administratīvajās lietās
⦁ konsultācijas un iesniegumu sagatavošana par administratīvo aktu izdošanu un faktisko rīcību
⦁ valsts un pašvaldību izdodo administratrīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšana un pārsūdzēšana
⦁ juridiskā palīdzība nodokļu lietās, nodokļu audita gadījumā
⦁ juridiskā palīdzība būvniecības, vides un teritorijas plānošanas jautājumos

MŪSDIENU TIESĪBAS

⦁ ārstniecība un farmācija
⦁ IT & telekomunikācijas
⦁ enerģētika & atjaunojamie energoresursi
⦁ vide & ekoloģija
⦁ paterētāju tiesības
⦁ personas datu aizsardzība
⦁ FinTech

NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS

⦁ būvniecības tiesības
⦁ pārstāvība teritoriālās plānošanas un kadastru jautājumos
⦁ nekustamā īpašuma attīstīšanas projekti
⦁ infrastruktūras un industriālie projekti
⦁ noma, īre, ieķīlāšana un apsaimniekošana
⦁ kopīpašums un nekustamā īpašuma apgrūtinājumi
⦁ nekustamā īpašuma atsavināšana un privatizācija
⦁ pārstāvība attiecībās ar pārvaldes institūcijām

NODOKĻU UN FINANŠU TIESĪBAS

⦁ konsultācijas nodokļu jautājumos
⦁ pārstāvība attiecībās ar nodokļu administrāciju, pašvaldībām un tiesām
⦁ ES finanšu līdzekļu piesaistes jautājumi

ĢIMENES LIETAS

• pārstāvība tiesā, bāriņtiesā, pārrobežu strīdos
• saskarsmes un aprūpes tiesības
• uzturlīdzekļu piedziņa
• laulības šķiršana
• laulāto kopīgās mantas sadale

MANTOJUMA LIETAS

⦁ privāto testamentu sastādīšana
⦁ mantojuma strīdu risināšana tiesā
⦁ pārstāvība mantojuma pieņemšanā
⦁ testamentu izpildīšana
⦁ laulātā daļas nošķiršana


© ZAB Reihmanis & Partneri. All rights reserved.

Izstrādājis druvoWEB